MENU

Fungsi, peranan, kuasa dan tanggungjawab Majlis Daerah Kubang Pasu sebagai pihak Berkuasa Tempatan adalah berdasarkan kepada Akta dan Undang-undang Kecil yang diguna pakai dalam pentadbiran Majlis. Tiga akta utama yang diguna pakai oleh Majlis Daerah Kubang Pasu ialah :-

a) Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171 )
b) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 ( Akta 172 )
c) Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 ( Akta 133 )
d) Akta Makanan 1983
e) Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit 1975